idz dalej
logo
Najczęstsze pytania dotyczące UNWW
(ubezpieczenia niskiego wkładu własnego)
ODESŁANIE: Ogólne (podstawowe) informacje o UNWW znajdują się pod tym adresem.
http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-unww/#UJ4SNH

Jakie mam szanse na wygraną?


W aktualnym stanie prawnym i przy aktualnej linii orzecznictwa – bardzo duże. Oczywiście każda sprawa jest indywidualna i udzielenie gwarancji wygranej nie jest możliwe. Zresztą licencjonowanym prawnikom (tj. adwokatom i radcom prawnym) nie wolno udzielać takich gwarancji – zabraniają tego zasady etyki.
Przykładowo: fakt, że mBank S.A. przegrywa przytłaczającą większość spraw UNWW, nie oznacza, że ktokolwiek mógłby Państwu zagwarantować wygraną.
Jedno jest pewne: w przypadku niepodjęcia przez kredytobiorcę żadnych działań prawnych, szanse na wygraną wynoszą zero.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-unww/#UN7S9V

Jak długo może trwać postępowanie o zwrot UNWW?


Dla mBanku najczęściej kilkanaście miesięcy. Paradoksalnie, zazwyczaj im postępowanie sądowe toczy się dłużej, tym dla Państwa lepiej – wynika to z faktu, iż od przetrzymywanych przez bank nielegalnych kwot UNWW bank na końcu postępowania będzie musiał zapłacić odsetki (oczywiście w przypadku, gdy bank przegra).http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-unww/#UM2D84

Ile będzie instancji sądowych?


W sprawach UNWW proces składa się co do zasady z dwóch instancji sądowych.
Sąd rejonowy rozpoznaje sprawę, a na końcu wydaje wyrok. Po wyroku strona przegrywająca (w przytłaczającej większości: bank) składa apelację do sądu wyższej instancji (czyli sądu okręgowego). Sąd okręgowy rozpoznaje sprawę jeszcze raz, analizuje wyrok sądu rejonowego i wydaje wyrok ostateczny.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-unww/#UK3X7N9

Ile może być rozpraw?


Nie ma sztywnych reguł, ale praktyka pokazuje, że w pierwszej instancji najczęściej są to 1-2 rozprawy (mBank). Oczywiście dokładna ilość rozpraw nie jest znana w chwili rozpoczynania sporu.
W drugiej instancji najczęściej odbywa się tylko jedna rozprawa.

Warto wiedzieć: Nie istnieje wzór pozwalający przewidzieć ilość rozpraw. Ilość ta najczęściej zależy od tego, czy sąd chce przesłuchać świadków oraz ilu tych świadków jest. Zależy także od tego czy sąd chce przesłuchać powoda, czy też nie. To właśnie składanie zeznań przez różne osoby w praktyce najbardziej wydłuża postępowania sądowe, ponieważ osoby te sąd musi wzywać, czasami osoby te nie stawiają się, czasami w sądach popełniane są błędy w wezwaniach (pomyłki w adresach, nazwiskach) itp. Generalnie im mniej dowodów, a zwłaszcza świadków, tym szybszy proces i mniej rozpraw.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-unww/#U6S83MZ

Czy sprawa ma szansę zakończyć się w pierwszej instancji ?


Tak, choć aktualnie jeszcze banki dla zasady zaskarżają wyroki pierwszej instancji.
Liczymy jednak na to, że ta praktyka się zmieni z uwagi na to, że w sprawach UNWW banki bronią się skutecznie tylko w nielicznych przypadkach (co do zasady przegrywają).

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-unww/#U94NJ5SX

Dlaczego sprawy o zwrot składek UNWW nie można połączyć w jeden proces z „odfrankowieniem” mojego kredytu ?


Formalnie nie ma przeszkód, aby sprawa dotyczyła kilku klauzul abuzywnych z jednej umowy. Jednak ma to wiele wad praktycznych, które przemawiają przeciwko takiej strategii.
Warto wiedzieć… Pozew „o odfrankowienie” oraz pozostałe pisma procesowe są dokumentami bardzo obszernymi. Pozew o zwrot składek UNWW również jest obszerny (podobnie jak dalsze pisma). Wplatanie do procesu „o odfrankowienie” dodatkowych wątków (jak UNWW) zdecydowanie nie sprzyja przejrzystości materiału, nad którym pracuje sąd. Uważamy, że sądom należy z zasady ułatwiać pracę w takich sprawach. Łączenie kilku wątków pracę tę utrudnia.
Po wtóre sprawy „o odfrankowienie” zwykle trwają znacznie dłużej (pojawiają się w nich na przykład biegli sądowi, których nigdy nie ma w sprawach o zwrot składek UNWW). Połączenie kilku wątków oznaczałoby znacznie wolniejsze rozpoznawanie sprawy w zakresie składek UNWW.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-unww/#F093HJ27DN2

Nie mam kontaktu z drugim kredytobiorcą. Czy mogę walczyć o zwrot UNWW?


W przypadku, gdy tylko jeden ze współkredytobiorców dochodzi względem banku roszczeń z tytułu UNWW, sąd może nakazać bankowi zwrot 100% składek, ale również może się okazać, że sąd uwzględni tylko część roszczeń. Przykład: jeżeli umowę kredytu podpisały dwie osoby, które uiściły składki UNWW w wysokości 10.000 złotych, a obecnie tylko jedna osoba chciałaby uruchomić proces, istnieje ryzyko, że nawet jeśli sąd przyzna kredytobiorcy rację, to np. nakaże bankowi zwrot tylko 5.000 złotych.

W takich sytuacjach Kancelaria może zawrzeć umowę na obsługę prawną z jednym kredytobiorcą, jednakże z uwagi na istniejące w takiej sytuacji ryzyka opłata wstępna za uruchomienie pozwu jest niestety trójkrotnie wyższa.


http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-unww/#U8N29T

Jakie znaczenie dla prowadzenia sprawy ma zarejestrowanie działalności gospodarczej pod adresem kredytowanej nieruchomości? (kredyt wzięty przez osobę fizyczną)


Przepisy, które pozwalają domagać się zwrotu składek UNWW są przeznaczone tylko dla konsumentów, dlatego konieczne jest, aby zachować status konsumenta w relacjach z bankiem.
Z tego powodu banki starają się kwestionować status konsumenta.
Samo zarejestrowanie działalności gospodarczej co do zasady nie stanowi przeszkody w uzyskaniu sądowej ochrony przed bankiem. Natomiast trzeba mieć świadomość, że banki próbują bronić się na różne sposoby, czasami więc „rozdmuchują” ten aspekt sprawy, co zawsze wywołuje po stronie Kancelarii zwiększone nakłady pracy (ukierunkowane na zwalczanie takiej argumentacji).
Czego najczęściej szukają banki? Na przykład amortyzacji nieruchomości w ramach działalności gospodarczej albo uwzględniania w kosztach tej działalności odsetek od kredytu.
Jak dotąd żaden skład sędziowski nie oddalił naszych żądań w oparciu o takie argumenty banków. Oczywiście umowa kredytu nie może być zawarta „na firmę”.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-unww/#U7DKMTQ

Jakie znaczenie dla prowadzenia sprawy ma wykształcenie kredytobiorców? (w przypadku wykształcenia ekonomicznego i prawniczego)


Wykształcenie konsumenta wiąże się z tak zwanymi miernikami staranności, a więc pytaniem o to, jakiej staranności można oczekiwać (przy zawieraniu umowy) od osób, które mają wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze (albo po prostu wyższe wykształcenie).
Banki często próbują twierdzić, że jeśli ktoś ma wykształcenie prawnicze albo ekonomiczne, to doskonale orientował się w treści umowy, rozumiał ją przy zawarciu, mówiąc krótko – z pewnością wiedział co podpisuje. Jest to jedna z wielu linii obrony banku, o miernej - jak dotąd - skuteczności. Niemniej Kancelarii niezbędna jest wiedza o takim wykształceniu Klienta, aby odpowiednio przygotować strategię procesową w konkretnej sprawie.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-unww/#U375825

Czy można powierzyć Kancelarii prowadzenie sprawy o zwrot składek UNWW w przypadku, gdy inna Kancelaria prowadzi już sprawę „o odfrankowienie” ?


Nie ma formalnych przeszkód, by Kancelaria prowadziła taką sprawę. Musimy jednak mieć absolutną pewność, że postępowanie „o odfrankowienie” nie obejmuje w żadnej mierze tematyki składek UNWW. Gdyby bowiem tak było, sąd najprawdopodobniej nasz pozew odrzuci i nasza praca pójdzie na marne.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-unww/#U72F5C

Czy Kancelaria może prowadzić sprawę o zwrot UNWW, gdy równolegle została złożona skarga do Rzecznika Finansowego ?


Tak, ale prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-unww/#U73J8SX

Czy można unieważnić aneks, który zamienia UNWW na prowizję? Czy Kancelaria mogłaby się podjąć również prowadzenia sprawy w tym zakresie?


Aneksy, które zamieniały UNWW na prowizję były (i są) sprytnym posunięciem banków. Bank zamienia UNWW na prowizję po to, aby formalnie poprawić swoją pozycję prawną. Po takim aneksie bank pobiera takie same kwoty, ale zyskuje bezpieczeństwo prawne.
Kancelaria nie prowadzi spraw skierowanych przeciwko takim aneksom. Również nie prowadzimy spraw o odzyskanie opłat uiszczonych po takim aneksie.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-unww/#U3XJNE

Dlaczego Kancelaria nie prowadzi spraw o odzyskanie składek z tytułu UNWW pobranych przez banki takie jak PKO BP, Deutsche Bank, BGŻ BNP Paribas czy BPH ?


Aktualnie Kancelaria koncentruje swoje działania w obszarze UNWW na głównym beneficjencie tego rodzaju ubezpieczeń: mBank S.A.
Prowadzenie procesów w zakresie UNWW przeciwko innym bankom wymagałoby kolejnych znacznych nakładów czasu i pracy. Aktualnie Kancelaria nie dysponuje tymi zasobami, jednakże nie wykluczamy działań w tym obszarze w przyszłości.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-unww/#URD73KS

Czy za każde stawiennictwo mojego pełnomocnika na rozprawie wymagana jest opłata?


Tak. Każde stawiennictwo wymaga uiszczenia opłaty (w sprawach przeciwko mBank: 150 zł + VAT).

Warto wiedzieć: Każda rozprawa sądowa wymaga od prawnika czasu na przygotowanie się, wymaga także dojazdu do sądu i oczywiście obecności na samej rozprawie, a następnie czasu na powrót pełnomocnika do Kancelarii, odnotowania przebiegu rozprawy oraz zaplanowania kolejnych czynności w sprawie, stosownie do przebiegu rozprawy. Bardzo często rozprawy nie rozpoczynają się o zaplanowanych godzinach, przez co prawnik dodatkowo marnuje swój czas oczekując na korytarzu sądowym. Zdarza się, że oczekiwanie trwa dwie, trzy godziny, a nawet dłużej. Dlatego nawet krótka, na przykład półgodzinna rozprawa, w istocie zajmuje prawnikowi znacznie więcej czasu i jest dla Kancelarii bardzo kosztowna. Jeżeli więc Kancelaria pobiera opłatę 150 zł + VAT za rozprawę, która zajmie w kalendarzu prawnika w sumie 3 godziny, stawka godzinowa (za pracę wykwalifikowanego prawnika) wyniesie w takim wypadku zaledwie 50 zł+VAT/godz, a po podatkach jeszcze mniej.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-unww/#UDJGN3H

Czy oprócz kosztów wynajęcia Kancelarii będą mnie (potencjalnego Klienta Kancelarii) czekać jakieś dodatkowe opłaty związane z prowadzeniem sprawy ?


Tak, ale na szczęście są one niewielkie i podlegają zwrotowi przez bank w razie wygrania sprawy.
Są to dwie opłaty: opłata sądowa od pozwu (5% kwoty żądanej od banku, ale nie więcej niż 1.000 złotych) oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa dla prawnika (sztywna opłata w wysokości 17 złotych).
Pierwszą opłatę wpłaca się bezpośrednio sądowi (Kancelaria wskazuje mailowo dane do przelewu, w tym rachunek sądu). Drugą: na rachunek urzędu gminy (tutaj również Kancelaria przekazuje mailowo potrzebne dane).
Dodatkowo opłacie podlega jeszcze apelacja, ale tylko wtedy, gdy to my musimy ją złożyć (jeśli składa ją bank, płaci bank). Apelacja podlega takiej samej opłacie jak pozew (czyli 5% kwoty objętej apelacją, ale nie więcej niż 1.000 złotych). Jeśli Kredytobiorca składa apelację, a następnie wygrywa sprawę, opłata sądowa od apelacji jest oczywiście zwracana.
* * *
Nieco inaczej wygląda kwestia tak zwanych stawek minimalnych, czyli kosztów prawnika banku. Koszty te ponosi się je tylko, gdy sprawę się przegra (w drugiej instancji). Te koszty zależą od kwoty pozwu i mogą one wynosić między 2.700 złotych (dla spraw od 5.000 – 10.000 zł) a 5.400 złotych (dla spraw o więcej niż 10.000 zł). Ponosi się je jednak - co należy podkreślić - jedynie w wypadku pełnej przegranej (w sprawach UNWW przypadek niezwykle rzadki).

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-unww/#U2W8RMS

Jakie są koszty Klienta w przypadku przegrania sprawy w I oraz w II instancji ?


Przegrana w pierwszej instancji nie jest przegraną ostateczną – jeżeli tylko złoży się apelację do sądu wyższej instancji. W przypadku zaś przegrania sprawy w obydwu instancjach nie odzyskuje się opłat sądowych oraz opłaty skarbowej, natomiast prawnikowi banku trzeba zapłacić tzw. stawkę minimalną.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-unww/#U93H5SZ

Co to jest stawka minimalna? Jaka jest jej wysokość?


W przypadku, gdy do procesu sądowego przystępuje Państwa prawnik, w razie Państwa wygranej sąd nakazuje bankowi wypłatę dodatku zwanego stawką minimalną.
Wysokość stawki minimalnej określa Minister Sprawiedliwości w rozporządzeniu. Od 27 października 2016 r. stawki te zostały przez Ministra Zbigniewa Ziobrę obniżone o 25%. W praktyce oznacza to, że na skutek rozporządzenia ministra przegrywający bank zapłaci prawnikowi konsumenta mniej (a w rezultacie prawnicy nie mogą zaoferować konsumentom niższego honorarium za uruchomienie sprawy sądowej).
Stawka minimalna zależy od wartości przedmiotu sporu, czyli – upraszczając – od tego, jakiej kwoty domagano się w pozwie. Dla spraw od 1.500 złotych do 5.000 złotych wynosi ona 900 złotych.
Dla spraw powyżej 5.000 złotych do 10.000 złotych wynosi ona 1.800 złotych.
Natomiast dla spraw powyżej 10.000 złotych (do 50.000 złotych) wynosi ona 3.600 złotych.
Są to stawki minimalne za postępowanie pierwszoinstancyjne. W postępowaniu przed sądem drugiej instancji stawki wynoszą połowę stawek, które wskazano powyżej.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-unww/#U8N6D29

Dostałem ofertę/umowę, według której stawka minimalna przypada w całości Kancelarii. Czy można to zmienić?


Aktualne nasze oferty UNWW przewidują, że w przypadku wygranej (wygranej ostatecznie, czyli określonej w prawomocnym wyroku sądowym) Kancelarii przypada równowartość stawki minimalnej (wyznaczonej bankowi w wyroku sądowym) powiększonej o podatek VAT. Jest to rozwiązanie korzystne dla naszych Klientów, ponieważ umożliwia wytoczenie powództwa w bardzo przystępnej cenie.
Oczywiście istnieje możliwość rezygnacji z tej premii - w takim jednak wypadku odmiennie kształtuje się wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie sprawy. Postępowanie jest wtedy prowadzone według podstawowej metody rozliczeń z Klientem, czyli według stawki godzinowej (wynoszącej 300 złotych + VAT za godzinę pracy radcy prawnego lub adwokata).

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-unww/#9G54IV48KF

Czy odsetki od wygranych składek UNWW mogą przypaść mi w całości?


Co do zasady Kancelaria dzieli się z Klientem odsetkami (płaconymi przez bank) po połowie. Jeżeli przed podpisaniem umowy z Kancelarią Klient zażyczy sobie, aby 100% przyszłych odsetek przypadało jemu, wówczas Kancelaria w zamian podwyższa opłatę wstępną. W takim przypadku opłata wstępna wynosi dwukrotność kwoty podanej na stronie o UNWW.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-unww/#U7VSK4

Czy Kancelaria może zaproponować niższe honorarium?


Nie jesteśmy w stanie zaproponować jeszcze niższego honorarium (prowadzenie tego typu spraw wymaga zaangażowania wysokiej klasy specjalistów oraz poniesienia przez Kancelarię znacznych nakładów pracy i ogromnych kosztów).

Otrzymujemy sygnały, iż co jakiś czas pojawiają się firmy deklarujące, iż poprowadzą sprawę w zamian za niskie honorarium. Rekomendujemy upewnienie się, że firmy te będą faktycznie zdolne do prowadzenia sprawy, np. za 2 lata (dotyczy zwłaszcza spółek z o.o.) i że Państwa sprawa nie będzie prowadzona przez przypadkowe osoby.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-unww/#U7N563C

W jaki sposób Kancelaria ustala honorarium?


Bierzemy pod uwagę koszty, które będziemy musieli ponieść do końca trwania procesu.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-unww/#U3WC8SKF

Dlaczego honorarium jest podzielone na kilka elementów?


Podział ten wynika z oczekiwań naszych Klientów zgłaszanych nam w na przestrzeni ostatnich miesięcy.
Swego czasu oferowaliśmy nawet jedną ryczałtową opłatę za cały proces (wychodząc z założenia, że Klienci docenią pewność co do wysokości honorarium, stałego bez względu na ilość instancji sądowych, bez względu na ilość rozpraw etc.). Jednakże dominowały zarzuty, takie jak: „dlaczego mam płacić za drugą instancję, jeżeli nie ma pewności czy w ogóle sprawa będzie się toczyć w drugiej instancji? – proszę rozbić opłatę na etapy”.
Nasza aktualna oferta cenowa została ukształtowana przez oczekiwania naszych Klientów, wyrażone nam w ostatnich dwóch latach.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-unww/#U9DJKT5S

Dlaczego niektórzy prawnicy oferują niższe ceny?


Być może mogą się poszczycić lepszą efektywnością kosztową.
Albo po prostu nawet nie uruchomili programu Excel, aby zaplanować realny budżet (wówczas za ~1,5 roku może pojawić się problem z doprowadzeniem procesu do końca).

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-unww/#U472451C

Czy Kancelaria jest w stanie wyliczyć co do złotówki wszystkie moje koszty związane z procesem?


Nie. Wynika to z faktu, że nie mamy wpływu na wiele czynników, takich jak np. ilość rozpraw zarządzonych przez sąd, interpretacja przyjęta przez skład sędziowski, a także np. przyszłe zmiany przepisów (w Dzienniku Ustaw każdego tygodnia publikowanych jest ponad 45 aktów prawnych).

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-unww/#U58154F2

Czy jak sam wyliczę sobie koszty sprawy UNWW dla kilku scenariuszy, to czy Kancelaria potwierdzi poprawność moich wyliczeń?


Nie, gdyż z reguły wymaga to przeprowadzenia rozbudowanej dyskusji o charakterze akademickim (aksjologia, hipotetyczne zależności, możliwe interpretacje etc.). Tego typu rozważania możemy przeprowadzić w ramach odpłatnych konsultacji z prawnikiem w siedzibie Kancelarii.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-unww/#U7B9DY4

Czy w trakcie procesu o zwrot składek UNWW bank będzie miał prawo pobrać kolejną składkę ?


Nawet jeśli bank nie ma prawa do żadnej składki, może się okazać, że w trakcie procesu bank mimo wszystko pobierze z rachunku bankowego środki na kolejną składkę UNWW. W takim przypadku - za zgodą Klienta - Kancelaria zwykle po prostu rozszerza pozew o tę kolejną składkę.

Warto wiedzieć: W trakcie procesu lepiej jest zapłacić kolejną nielegalną składkę UNWW i potem post factum dochodzić jej zwrotu (wraz z odsetkami), niż bronić się przed jej pobraniem przez bank. Jeżeli w trakcie procesu kredytobiorca nie zapłaciłby bankowi składki UNWW, musiałby wchodzić w wątki poboczne (takie jak np. dopuszczalność stosowania przez bank oprocentowanego debetu na koncie etc.) - szkoda na nie czasu. Dlatego lepiej wybrać sprawdzoną ścieżkę, czyli domagać się zwrotu po uiszczeniu.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-unww/#U937K7W

Czy bank stosuje jakieś negatywne działania wobec kredytobiorcy, który złożył pozew w sądzie o zwrot składek UNWW ?


Nie jest nam znany ani jeden taki przypadek wobec naszych Klientów. Być może dzieje się tak dlatego, że w pierwszym piśmie kierowanym do banku Kancelaria jednoznacznie ostrzega bank przed podejmowaniem takich działań wobec jej Klientów.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-unww/#U7X2JSL

Czy bank będzie wymagał innego zabezpieczenia spłaty kredytu po złożeniu przeze mnie pozwu o zwrot składek UNWW ?


Mimo złożenia pozwu bank nadal będzie twierdził, że należą mu się składki UNWW – zapewne będzie tak twierdził aż do końca procesu.
Nie jest też nam znany ani jeden przypadek, w którym bank po przegranym procesie żądałby innych „zabezpieczeń”.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-unww/#UC7N9S47

Jakie są poszczególne etapy prowadzenia sprawy przez Kancelarię i orientacyjnie jaki jest czas ich zakończenia ?


Jeżeli zaakceptują Państwo ofertę Kancelarii prosimy Państwa o przesłanie nam (mailowo) danych do zawarcia umowy. Następnie przygotowujemy na papierze umowę i pełnomocnictwo. Dokumenty te – podpisane z naszej strony – wysyłamy tradycyjnym listem poleconym na Państwa adres, aby mogli Państwo spokojnie zapoznać się z proponowanymi warunkami.
Jeżeli akceptują Państwo umowę, prosimy o jej odesłanie pocztą tradycyjną na adres Kancelarii. Jeżeli mają Państwo pytania lub propozycje – prosimy o kontakt mailowy.
Umowa wchodzi w życie z chwilą dotarcia do Kancelarii prawidłowo podpisanego egzemplarza wraz z pełnomocnictwami, o czym informujemy mailowo. Wówczas prosimy o uregulowanie naszego honorarium (kwotę i rachunek bankowy wskazujemy mailowo). Najpierw wzywamy bank do zapłaty (do zwrotu składek i do niepobierania następnych) – dokonujemy tego najczęściej w ciągu kilkunastu dni.
Po kilku dniach od upływu terminu, który wyznaczamy bankowi na zwrot składek, prosimy Państwa o opłacenie opłaty sądowej i skarbowej i składamy pozew, najczęściej również od razu bezpośrednio w sądzie.
Sprawa zostaje wówczas przydzielona konkretnemu sędziemu, otrzymuje sygnaturę akt i rozpoczyna swój bieg.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-unww/#UC6D9M3H2

Czy będę informowany na bieżąco o postępach dotyczących prowadzenia sprawy ?


Sprawy dotyczące klauzul abuzywnych mają charakter ściśle prawny. Nie ma tu – tak typowych na przykład w telewizyjnych serialach prawniczych – nagłych zwrotów akcji, odkrywania przełomowych dowodów itp. Dlatego zasadniczo Kancelaria przedstawia informację o przebiegu sprawy na życzenie Klienta (najlepiej kierowane drogą mailową). Natomiast niezależnie od tego informujemy o konieczności pojawienia się Klienta w sądzie i oczywiście o treści wyroków.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-unww/#U4H72S9M

Czy po zawarciu umowy z Kancelarią Klient będzie musiał być obecny na rozprawach, czy tylko będzie na nich pełnomocnik?


Na sali rozpraw, w pozwie oraz we wszelkich pismach procesowych to my Państwa zastępujemy.
Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której sąd wezwie powoda na rozprawę celem jego przesłuchania. Nie w każdym postępowaniu ma to miejsce. Nie zawsze też wezwanie na rozprawę oznacza rzeczywistą konieczność pojawienia się w sądzie. Te kwestie zależą od konkretnej sprawy i są oceniane indywidualnie.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-unww/#30BNJ230NGJ

Czy mogę odzyskać pierwszą składkę UNWW, nawet jak była określona w umowie?


Praktycznie we wszystkich prawomocnie wygranych sprawach UNWW była określona wysokość pierwszej "składki". Samo podanie wysokości składki jest niewystarczające (niezgodne z prawem).

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-unww/#U7N9X6S7

Czy po prawomocnie zakończonym postępowaniu dotyczącym UNWW bank od razu zwraca sumę zasądzoną przez sąd ?


Tak, zwykle bank zwraca zasądzone sumy w ciągu kilkunastu dni.
W sporadycznych przypadkach zachodzi konieczność posłużenia się komornikiem i ściągnięcia środków, co - jak się wydaje - najczęściej spowodowane jest zwykłym „nieporządkiem w papierach” po drugiej stronie.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-unww/#U3F6K8Z4

Czy po prawomocnie zakończonym postępowaniu, będzie konieczność podpisania aneksu z bankiem, w którym klauzule dotyczące UNWW zostaną usunięte z umowy kredytu?


Klauzule niedozwolone upadają z mocy samego prawa. A więc tekst klauzul fizycznie pozostanie w papierowym egzemplarzu umowy (nikt nie będzie przekreślać tekstu), ale tekst ten nie będzie miał mocy prawnej (tak, jakby go nie było). Aneks nie jest potrzebny.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-unww/#2X5S67KGF9

Czy mogę przenieść kredyt na inną nieruchomość?


Przeniesienie hipoteki na inną nieruchomość nie powinno mieć wpływu na uprawnienie do "odfrankowienia", ale przy takiej czynności trzeba uważać na podpisywane aneksy. Obecnie banki podsuwają kredytobiorcom do podpisu aneksy, które zawierają dodatkowe treści mające utrudniać kredytobiorcom dochodzenie roszczeń - przed podpisaniem aneksu warto zasięgnąć porady prawnika.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-unww/#8HFR92JVKL4JE

Czy w trakcie procesu możemy sprzedać mieszkanie lub dom?


Sprzedaż nieruchomości zazwyczaj nie powinna mieć wpływu na proces sądowy.przewalutowanie kredytu wyrok orzeczenie I C 145/16, IC 145/16, IC145/16, wyrok świecie orzeczenie odfrankowienie VI C 352/16, VIC 352/16, VIC 1713/15 VI C 1713/15 kancelaria
Mazur i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp.k.   Aleja Róż 12 lok. 6   00-556 Warszawa   KRS 0000387020