idz dalej
logo
Najczęstsze pytania dotyczące kredytów indeksowanychODESŁANIE: Ogólne (podstawowe) informacje o kredytach indeksowanych znajdują się pod tym adresem.
O NAZWACH UMÓWhttp://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#8F83H28A

Czy o typie umowy kredytu decyduje tytuł umowy?


Nie. Umowa zatytułowana „kredyt denominowany” często jest w rzeczywistości umową kredytu indeksowanego (i odwrotnie). Sprzedając kredyty banki nie ustaliły między sobą nazewnictwa (a brak było ustawowych definicji), dlatego nomenklatura jest niejednolita.
Na początku 2015 roku nasza kancelaria przyjęła podział na kredyty indeksowane i denominowane, kierując się rzeczywistą treścią umów. Podział ten jest aktualnie stosowany dość powszechnie.


O RAPORTACHhttp://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#SNG2J3V

Dlaczego przed złożeniem pozwu przygotowywany jest raport o mojej umowie?


Nasi Klienci powinni mieć jasność co do tego, czy w ich umowach są niedozwolone postanowienia dotyczące tzw. indeksacji/waloryzacji oraz czy istnieje możliwość wystąpienia z roszczeniami wobec banku (obecność niedozwolonych postanowień nie oznacza jeszcze, że zawsze można sformułować roszczenia wobec banku). Dlatego w formie dokumentu przedstawiamy naszą ocenę Państwa umowy i jej wad prawnych (jeśli je dostrzeżemy).
Jednocześnie raport wskazuje oszacowanie głównych skutków ekonomicznych stosowania klauzul. Pozwala to ocenić dotychczasową praktykę banku, ale jednocześnie ma to ułatwić Państwu decyzję, czy w konkretnej sprawie opłaca się Państwu podjąć działania przeciwko bankowi.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#RQDU6EZ

Dlaczego raport jest odpłatny? Kto przygotowuje dla mnie ten raport?


Przygotowanie raportu wymaga czasu i pracy kilku osób, a także zasobów biurowo-administracyjnych, dlatego nie jest możliwe jego sporządzenie nieodpłatnie.
Weryfikacji umowy i innych otrzymanych od Państwa dokumentów dokonuje radca prawny, analizując występowanie i treść klauzul abuzywnych oraz poszukując elementów w Państwa umowie, które mogą zamykać drogę sądową lub rodzić istotne ryzyka w procesie sądowym.
Równolegle zespół ekonomiczny przeprowadza weryfikację dokumentacji finansowej oraz dokonuje wyliczenia realnego (tj. zgodnego z prawem) salda zadłużenia, kwoty nadpłat oraz stopnia zawyżenia rat kredytu. Efekty pracy tych osób łączą się w raport.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#K9V4GJ49DS

Skąd wynikają kwoty i wartości wskazane w raporcie?


Raport – w części ekonomicznej – porównuje faktyczny przebieg Państwa współpracy z bankiem (rzeczywiście pobrane kwoty) z kredytem udzielonym w złotych (z oprocentowaniem przewidzianym w umowie kredytu: najczęściej LIBOR + marża).
Innymi słowy raport zestawia to, czego bank dokonywał z Państwa majątkiem przez ostatnie lata (metodą faktów dokonanych) ze stanem zgodnym z prawem (i umową).
Aby zilustrować nasze działania, posłużmy się przykładem.
W roku X kredytobiorca zaciągnął kredyt na kwotę 300.000 zł. Bank pobrał dotychczas 150.000 zł. Teraz bank twierdzi, iż kredytobiorca ma do spłaty jeszcze 400.000 zł.
Przed dokonaniem analizy finansowej kancelaria najpierw „usuwa” z treści umowy klauzule abuzywne. Dopiero w drugiej kolejności kancelaria dokonuje wyliczenia (ściślej: oszacowania), jaką kwotę bank powinien był pobrać oraz jakie powinno być aktualne zadłużenie. Za podstawę do wyliczeń kancelaria przyjmuje kwotę 300.000 zł (nie ma żadnych przeliczeń na CHF). Z takiego oszacowania może więc np. wyniknąć, że bank powinien był pobrać dotychczas 100.000 zł (zamiast pobranych 150.000 zł), zaś poprawne zadłużenie wynosi np. 200.000 zł (a nie 400.000 zł).
Posługujemy się algorytmami stosowanymi przez banki oraz przez biegłych sądowych (a także stosujemy ten sam program - arkusz kalkulacyjny). Różnica między wyliczeniami banku, a naszymi wyliczeniami, wynika z tego, że bank zazwyczaj stosuje dwa dodatkowe działania oparte o nielegalne fragmenty umowy (1: bank na samym wstępie bezprawnie „zamienił” wypłacone złotówki na dług na CHF; 2: po wyliczeniu danej raty [w CHF] bank dodatkowo zamienia ratę na złotówki według własnego nielegalnego kursu).
Zazwyczaj nie kwestionujemy oprocentowania – oprocentowanie co do zasady było ustalane zgodnie z prawem: LIBOR + marża. Dlatego do naszych wyliczeń przyjmujemy oprocentowanie, które zastosował bank.
Nasze oszacowanie uwzględnia również treść aneksów (jeżeli były zawarte).

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#9NJ90DF

Czy raport jest opinią prawną?


Raport nie jest opinią prawną w tradycyjnym znaczeniu. Jest on sporządzony w przystępnej formie (posługuje się zrozumiałym językiem) oraz jest zwięzły (staramy się, by nie przekraczał ośmiu stron). Podstawowym celem raportu jest przekazanie jasnej informacji o wynikach analizy Państwa umowy i jej wadach oraz podstawach dla dalszych działań.

Warto wiedzieć: Tradycyjna opinia prawna jest dokumentem sformalizowanym, który posługuje się specjalistycznym językiem, w tym hermetyczną terminologią prawniczą. Opinia prawna jest dokumentem bardzo rozbudowanym (dla kredytów „indeksowanych” opinia prawna liczyłaby zapewne nawet kilkaset stron, zaś przy uwzględnieniu komparatystyki międzynarodowej musiałaby być wręcz podzielona na tomy). Dla większości konsumentów tradycyjna opinia prawna byłaby z pewnością zupełnie lub w dużej mierze nieczytelna, a przez to nieprzydatna.
Istnieje oczywiście możliwość zamówienia tradycyjnej opinii prawnej. Z oczywistych względów nie jest ona dostępna na warunkach cenowych, które udało się nam stworzyć dla raportów.


http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#EJSKF24F

Czy moja umowa jest nieważna czy tylko abuzywna? Jakie są różnice?


Umowa nieważna to umowa – z prawnego punktu widzenia – nieistniejąca, nigdy nie zawarta. Oczywiście „papier zniesie wszystko”: umowa może być napisana, wydrukowana i podpisana, a nawet wykonywana, ale pod względem prawnym taka umowa nigdy nie istniała (jakby umowy nigdy nie było).
Pozostaje wówczas tylko kwestia rozliczenia się między stronami. Skoro nie było umowy, to pieniądze przemieszczały się pomiędzy majątkiem banku i Państwa majątkiem bez podstawy prawnej, a tak być nie może. Co do zasady pieniądze te powinny więc wrócić do pierwotnych majątków (o ile nie dotknęło ich już przedawnienie).
Natomiast umowa z klauzulami abuzywnymi to umowa w naszej ocenie ważna, a więc istniejąca. Będzie ona nadal trwała, tylko już bez niedozwolonych postanowień. Niedozwolone postanowienia są jakby usuwane z mocą wsteczną (pozostają na papierze, nikt ich fizycznie nie przekreśla, ale nikt nie powinien ich wykonywać). Dokonujemy wówczas tylko takich rozliczeń, jakie wynikały z niedozwolonych praktyk banku. Z kolei na przyszłość wykonujemy umowę tak, jakby nigdy klauzul abuzywnych w niej nie było.
O wadach konkretnej umowy i ich skutkach (abuzywność albo nieważność) rozstrzyga zawsze konkretny skład sędziowski.


O UPRAWNIENIACHhttp://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#6DN382KS6N

Podpisałem oświadczenie, że zgadzam się na „ryzyko kursowe” – czy to nie zmienia moich szans w procesie?


W kredytach „frankowych” w ogóle nie występowało tak zwane „ryzyko kursowe” (choć wielu kredytobiorców nadal żyje w przeświadczeniu, że tak jest). Dlatego najczęściej takie oświadczenia (np. „zapoznałem się z ryzykiem kursowym i rozumiem, że wzrost kursu franka może oznaczać wzrost rat”) nie zwalniają banku z odpowiedzialności.

Warto wiedzieć: Umowy kredytowe były zredagowane w bardzo sprytny sposób. Z jednej strony zawierały różne odwołania do „ryzyka kursowego”, aby wywołać w kliencie przekonanie, że jest to kwestia niezależna od banku. A jednocześnie umowy w ogóle nie przewidywały, że kurs waluty ma być naprawdę obiektywny, a więc niezależny od banku (a tylko wtedy można by mówić faktycznie o „ryzyku kursowym”). Umowa celowo milczała na ten temat, aby bank mógł postępować wedle swoich interesów.
W efekcie, gdy frank szwajcarski kosztował na rynku np. 2,30 złotego, bank stwierdzał, że jego klient musi zapłacić 2,70 złotego albo inną dowolną wartość. Z punktu widzenia klienta banku był to drenaż jego portfela, ale bank zasłaniał się „ryzykiem kursowym”.
Kursy te nie miały nic wspólnego z obiektywną wartością franka. Banki inteligentnie dbały, by różnice nie rzucały się zanadto w oczy i by nie prowokowały do zadawania pytań o to, jak kursy są przez bank ustalane. Dlatego, gdy frank kosztował obiektywnie 2,30 złotego bank nie kazał za niego płacić 6 złotych, ale już 2,70 złotego jak najbardziej. To w zupełności wystarczało do osiągania wielkich zysków kosztem klientów, gdyż umowy kredytów hipotecznych zawiera się na duże kwoty i nawet na pojedynczym konsumencie zyski banku są ogromne.


http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#7WF20GJ23G

Podpisałem aneks, że będę spłacał kredyt bezpośrednio w walucie – czy to zmienia moje szanse w procesie?


Przepisy wyraźnie stanowią, że niedozwolony charakter postanowień umowy (naruszenie dobrych obyczajów) bada się wyłącznie według stanu z chwili zawierania umowy. Orzecznictwo sądowe i nauka prawa potwierdza to jednoznacznie. Oznacza to, że żadne późniejsze aneksy, zmiany regulaminów i temu podobne nie mają znaczenia dla oceny abuzywności postanowień umowy.
Poza tym żaden aneks nie usuwał nigdy głównej wady każdej umowy „indeksowanej” – dowolnego i jednostronnego ustalenia długu w walucie obcej (czyli tego „ile jest franków długu” – o czym swobodnie decydował bank). Także dzisiaj banki domagają się spłaty kwoty, którą kiedyś jednostronnie ustaliły i nadal naliczają odsetki od takiej właśnie kwoty (a nie od tego, co faktycznie pożyczyły).

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#382H5TS0TYFD

Podpisałem aneks, że będę spłacał kredyt po średnim kursie NBP – czy to zmienia moje szanse w procesie?


Przepisy wyraźnie stanowią, że niedozwolony charakter postanowień umowy (naruszenie dobrych obyczajów) bada się wyłącznie według stanu z chwili zawierania umowy. Orzecznictwo sądowe i nauka prawa potwierdza to jednoznacznie. Oznacza to, że żadne późniejsze aneksy, zmiany regulaminów i temu podobne nie mają znaczenia dla oceny abuzywności postanowień umowy.
Poza tym żaden aneks nie usuwał nigdy głównej wady każdej umowy „indeksowanej” – dowolnego i jednostronnego ustalenia długu w walucie obcej (czyli tego „ile jest franków długu” – o czym swobodnie decydował bank). Natomiast jeżeli od samego początku w Państwa umowie bank odesłał do kursu NBP przy wypłacie kredytu (dla ustalenia „ilości franków”), to takie postanowienia są co do zasady uczciwe.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#7F29F2SK6S

Jakie znaczenie dla prowadzenia sprawy ma zarejestrowanie działalności gospodarczej pod adresem kredytowanej nieruchomości?


Przepisy, które są podstawą pozwów o „odfrankowienie” są przeznaczone tylko dla konsumentów, dlatego konieczne jest, aby zachować ten status w relacjach z bankiem.
Z tego powodu banki starają się kwestionować status konsumenta.
Samo zarejestrowanie działalności gospodarczej co do zasady nie stanowi przeszkody w uzyskaniu sądowej ochrony przed bankiem. Natomiast trzeba mieć świadomość, że banki próbują bronić się na różne sposoby, czasami więc „rozdmuchują” ten aspekt sprawy, co zawsze wywołuje po stronie Kancelarii zwiększone nakłady pracy (ukierunkowane na zwalczanie takiej argumentacji). Czego najczęściej szukają banki? Na przykład amortyzacji nieruchomości w ramach działalności gospodarczej albo uwzględniania w kosztach tej działalności odsetek od kredytu.
Jak dotąd żaden skład sędziowski nie oddalił naszych żądań w oparciu o takie argumenty banków. Oczywiście umowa kredytu nie może być zawarta „na firmę” (ponieważ w takich przypadkach ochrona konsumencka nie obowiązuje).

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#7EF3RRFH4

Jakie znaczenie dla prowadzenia sprawy ma wykształcenie kredytobiorców?


Wykształcenie konsumenta wiąże się z tak zwanymi miernikami staranności. Niekiedy w procesie ze strony banku pojawia się pytanie o to, jakiej staranności można oczekiwać (przy zawieraniu umowy) od osób, które mają wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze (albo po prostu wyższe wykształcenie).
Banki często próbują twierdzić, że jeśli ktoś ma wykształcenie prawnicze albo ekonomiczne, to doskonale orientował się w treści umowy, rozumiał ją przy zawarciu, mówiąc krótko – z pewnością wiedział co podpisuje. Jest to jedna z wielu linii obrony banku, o miernej jak dotąd skuteczności. Niemniej Kancelarii niezbędna jest wiedza o takim wykształceniu Klienta, aby odpowiednio przygotować strategię procesową w konkretnej sprawie.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#VRE4Y9EDJK

Jaki wpływ na moje szanse w procesie ma ustawa antyspreadowa?


W naszej ocenie ustawa antyspreadowa nie stanowi żadnej przeszkody w dochodzeniu roszczeń od banku.

Warto wiedzieć: Wprawdzie w nietrafnym wyroku z 19 marca 2015 roku Sąd Najwyższy uznał, że „ustawa antyspreadowa rozwiązała wszystkie problemy związane z abuzywnością” (w uproszczeniu), ale od tego czasu Sąd Najwyższy już dwukrotnie wypowiedział się odmiennie (w wyroku z 22 stycznia 2016 r oraz w wyroku z 8 września 2016 r.). Zresztą uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 19 marca 2015 roku jest nieprzekonywujące, a miejscami wręcz nielogiczne, co wielokrotnie wykazaliśmy w prowadzonych procesach. Zapadło też wiele orzeczeń sądowych, które potwierdzają, że abuzywność wciąż jest nierozwiązanym problemem (np. orzeczenie, po którym nastąpił wpis nowej klauzuli w rejestrze Prezesa UOKiK w dniu 25 kwietnia 2016 r. – a więc pięć lat po wejściu w życie ustawy antyspreadowej - której z pewnością by nie wpisano, gdyby „ustawa antyspreadowa rozwiązała wszystkie problemy”).

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#KGI094HF

Czy Kancelaria może prowadzić sprawę „o odfrankowienie”, gdy równolegle została złożona skarga do Rzecznika Finansowego?


Tak. Obecnie obowiązujące przepisy o postępowaniu przed Rzecznikiem Finansowym nie stanowią przeszkody dla wytoczenia procesu, ale prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#8D93HGQ2KV

Nie mam kontaktu z drugim kredytobiorcą. Czy mogę walczyć o "odfrankowienie"?


Roszczenia przeciwko bankowi co do zasady przysługują wszystkim osobom, które zawarły umowę kredytu.
Jeśli proces uruchamia tylko jeden z kredytobiorców (a drugi pozostaje bierny), sąd może uwzględnić wszystkie roszczenia kredytobiorcy, ale również może się okazać, że sąd udzieli kredytobiorcy tylko częściowej ochrony (np. uzna, że Klientowi przysługuje tylko część kwot wynikających z naruszenia prawa przez bank).
W skrajnych przypadkach (na tą chwilę jedynie teoretycznych) nie można również wykluczyć, że sąd przyjąłby błędną interpretację i odmówiłby udzielenia ochrony prawnej z tej przyczyny, że proces uruchomił tylko jeden kredytobiorca (a nie wszyscy).
Kancelaria może zaoferować uruchomienie procesu sądowego, jednakże Klient musi zaakceptować to ryzyko. Oczywiście aby w ogóle uruchomić proces, umowa kredytu/pożyczki musi spełniać odpowiednie warunki (nasza ocena w tym zakresie jest prezentowana w raportach, które przygotowujemy zgodnie z procedurą opisaną na stronie dotyczącej kredytów indeksowanych).

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#G49GF32J

Czy można powierzyć Kancelarii prowadzenie sprawy „o odfrankowienie” będąc w pozwie grupowym?


Aktualnie nie przyjmujemy spraw kredytów/pożyczek, które są już przedmiotem pozwów grupowych.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#40HJ310TSK7D

Czy mogę przenieść kredyt na inną nieruchomość?


Przeniesienie hipoteki na inną nieruchomość nie powinno mieć wpływu na uprawnienie do "odfrankowienia", ale przy takiej czynności trzeba uważać na podpisywane aneksy. Obecnie banki podsuwają kredytobiorcom do podpisu aneksy, które zawierają dodatkowe treści mające utrudniać kredytobiorcom dochodzenie roszczeń - przed podpisaniem aneksu warto zasięgnąć porady prawnika.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#D93HBJ39GKX

Czy w trakcie procesu możemy sprzedać mieszkanie lub dom?


Sprzedaż nieruchomości zazwyczaj nie powinna mieć wpływu na proces sądowy.
O POZWACH I POSTĘPOWANIU PRZED SĄDEM
http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#4F3Y5B43HJWE

Jakie są poszczególne etapy prowadzenia sprawy przez Kancelarię?


Jeżeli akceptują Państwo ofertę Kancelarii, wówczas prosimy Państwa (mailowo) o przesłanie nam danych do zawarcia umowy. Następnie przygotowujemy umowę i pełnomocnictwo. Dokumenty te przekazujemy Państwu w tradycyjnej formie papierowej (zazwyczaj wysyłamy tradycyjnym listem poleconym na Państwa adres). Po uzyskaniu od nas dokumentów mogą Państwo spokojnie zapoznać się z proponowanymi warunkami, gdyż nie praktykujemy podpisywania umów „w biegu”.
Jeżeli akceptują Państwo umowę, prosimy o jej podpisanie i dostarczenie do Kancelarii (osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera). Jeżeli mają Państwo pytania lub propozycje – prosimy o kontakt mailowy.
Umowa wchodzi w życie z chwilą dotarcia do Kancelarii prawidłowo podpisanego egzemplarza wraz z pełnomocnictwami (o dotarciu informujemy mailowo). Wówczas prosimy o uregulowanie naszego honorarium lub jego umówionej części (kwotę i rachunek bankowy wskazujemy mailowo).
Po podpisaniu umowy kierujemy do banku wezwanie do zapłaty (do zwrotu nienależnych bankowi kwot) – dzieje się to najczęściej w ciągu kilku lub kilkunastu dni. Równolegle przygotowujemy i składamy do sądu wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, który Państwo opłacają (opłata sądowa 300 zł i opłata skarbowa 17 zł).
Po zakończeniu postępowania ugodowego (jeśli do ugody nie dojdzie) prosimy Państwa o opłacenie sądowi opłaty sądowej (zwykle poniżej 100 zł) i skarbowej (znów 17 zł), a następnie składamy pozew w sądzie.
Sprawa zostaje wówczas przydzielona konkretnemu sędziemu, otrzymuje sygnaturę akt i rozpoczyna swój bieg.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#382HW0GRJWB

Jakie są główne założenia pozwów „o odfrankowienie”?


Kancelaria składa pozew o zapłatę, domagając się od banku zwrotu nadpłat. Innymi słowy żądamy, aby bank zwrócił pieniądze, które nielegalnie pobrał od naszego Klienta (nie mając do tego oparcia w umowie kredytu).
Oczywiście wiodącym celem pozwu jest nie tyle odzyskanie samej nadpłaty (choć są to zwykle atrakcyjne kwoty), co stwierdzenie przez sąd, że Państwa umowa nigdy nie zawierała skutecznego odwołania do waluty obcej.
Sąd, zasądzając naszym Klientom nadpłatę od banku, w uzasadnieniu wyroku wyjaśnia, dlaczego bank ma zwrócić środki: ponieważ umowa w rzeczywistości nie jest umową „frankową”, lecz zwykłą umową o kredyt w złotych.


Warto wiedzieć: W Polsce banki sprzedawały kredyty „indeksowane” walutą obcą stosując różne nazwy. Występują więc kredyty „waloryzowane”, „indeksowane”, „nominowane” oraz „denominowane” do waluty obcej. Nazwa oczywiście nie ma znaczenia. Istotny jest mechanizm, jaki został zaprojektowany przez bank w danej umowie, polegający na tym, że kredytu udzielono w złotówkach, ale później (po wypłacie) dług zamieniał się na dowolnie ustalaną przez bank ilość jednostek obcej waluty. I to tę, niewątpliwie wykreowaną jednostronnie przez bank kwotę należało potem bankowi przez wiele lat spłacać. Kwotę tę ustalał bank, więc z definicji była ona korzystna dla banku, czyli wysoka (zasada: „jak najwięcej franków długu”).

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#K3VJ2F92G

Jaka jest wartość przedmiotu sporu w procesie sądowym (czyli jakiej kwoty domagamy się w pozwie)?


Jest ona ustalana indywidualnie w każdym procesie. Zwykle zalecamy, by pozwem objąć tylko część nadpłat i by formalnie kwota żądana w pozwie była niewysoka. Dzięki temu koszty postępowania są pomijalnie małe - i to w każdym scenariuszu (zarówno w przypadku wygranej, jak i w przypadku przegranej). Ułatwia to konsumentom pozwanie banku, który – w przeciwieństwie do konsumenta – na proces może przeznaczyć praktycznie nieograniczone zasoby finansowe.

Warto wiedzieć: Z punktu widzenia celu procesu (potwierdzenie przez sąd, że umowa jest wolna od franka szwajcarskiego) obojętne jest, czy sąd zasądzi nam 100 złotych, 5.000 złotych czy 200.000 złotych. Ważne jest, aby sąd w ogóle zasądził, gdyż oznacza to aprobatę dla naszych zarzutów wobec banku (jeśli sąd nie dopatrzy się abuzywności, nie zasądzi żadnej kwoty). Pamiętać należy, że to powód (nasz Klient) decyduje o tym, o jaką kwotę będzie toczył się spór. Jest to podstawowe prawo powoda w każdym procesie cywilnym i sąd jest tym związany.
Kwota wskazana w pozwie jest tylko narzędziem służącym stwierdzeniu przez sąd, iż umowa zawiera nielegalne (abuzywne) zapisy o CHF. Teoretycznie można pozwać bank o 1 PLN, a po uzyskaniu korzystnego wyroku można żądać od banku wypłaty pozostałej sumy nadpłat (oraz oczywiście uznania przez bank, że dług jest odpowiednio niższy).
Zazwyczaj kredytobiorcy wybierają niskie kwoty, gdyż dzięki temu opłaty sądowe są niewielkie, biegły sądowy może rozpatrzeć sprawę szybciej, a postępowanie sądowe powinno toczyć się szybciej.
Niska kwota w pozwie to przy okazji zabezpieczenie na wypadek ewentualnej przegranej -wówczas nie trzeba płacić bankowi kosztów prawnika, gdyż koszty (liczone od sumy pozwu) są małe lub pomijalne.


http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#3X8H2F02H

Skoro w procesie żądam tylko części nadpłat, czy nie przedawni mi się cała reszta?


Nie, ponieważ postępowanie sądowe (pozew) poprzedzamy zawsze postępowaniem polubownym. Jest ono osobnym postępowaniem sądowym, które trwa zwykle kilka miesięcy.
Postępowanie to wszczynamy, aby dać bankowi ostatnią szansę na polubowne załatwienie sprawy, ale skutkiem tej procedury jest także przerwanie przedawnienia.
Przykładowo: proponujemy bankowi zawarcie ugody i dobrowolny zwrot 50.000 złotych nadpłat (a więc dajemy bankowi szansę na uniknięcie procesu). Nawet jeśli bank nie zgodzi się na zawarcie ugody, następuje przerwanie przedawnienia co do tej kwoty, czyli konsument uzyskuje nowy, 10-letni okres na dochodzenie całej tej kwoty od nieuczciwego przedsiębiorcy.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#38VGH20HHD

Po jakim kursie przeliczany jest kredyt przy odfrankowieniu?


Kredyt nie jest przeliczany po żadnym kursie. Sąd - jeżeli zgadza się z naszymi zarzutami - nie dokonuje żadnego „przewalutowania” z franków szwajcarskich na złotówki, lecz uznaje, że kredyt od początku nie był kredytem „frankowym”. Innymi słowy kredyt był i jest kredytem w złotówkach. Od samego początku. Z winy banku.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#KFT73YUSU6M

Czy bank stosuje jakieś negatywne działania wobec kredytobiorcy, który złożył w sądzie pozew „o odfrankowienie”?


Nie jest nam znany ani jeden taki przypadek (przynajmniej wobec naszych Klientów). W pierwszym piśmie kierowanym do banku Kancelaria jednoznacznie ostrzega bank przed podejmowaniem takich działań wobec jej Klientów.
Ponadto banki z pewnością wiedzą, że jeśli kiedykolwiek pojawi się jakakolwiek reakcja z ich strony, niezwłocznie ten fakt wykorzystamy również w procesie o tzw. „odfrankowienie”.

[Dla każdego prawnika procesowego jest oczywiste, że jeśli np. na skutek pozwu bank zacząłby wymagać od kredytobiorcy jakichś działań, oznaczałoby to, że w ocenie banku pozew zmienia okoliczności kredytu, a więc oznaczałoby to, że bank de facto uznaje pozew. Zresztą wachlarz możliwości banku jest ograniczony, gdyż większość działań, które bank chciałby podjąć, byłoby pozbawione podstawy prawnej (często po prostu abuzywne).]

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#94H3YUGFDRJ

Które sądy są właściwe? Gdzie będzie się toczyć sprawa?


Co do zasady bank należy pozwać według jego obecnej siedziby. Czyli sprawy przeciwko mBankowi, Millennium, Getinowi, PKO BP, dawnej Nordei, Raiffeisenowi toczą się w Warszawie. Sprawy przeciwko innym bankom toczą się w Gdańsku, Wrocławiu oraz w Katowicach, czyli tam, gdzie mają one obecnie swoje siedziby. Kancelaria prowadzi sprawy we wszystkich tych miastach. W pierwszej instancji sprawy rozpoznaje zawsze (czyli poza wyjątkami) sąd rejonowy (jeden sędzia). W drugiej instancji sprawy rozpoznaje sąd okręgowy (w składzie trzech sędziów).

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#59GJ2JHT2

Czy mogę pozwać bank blisko swojego miejsca zamieszkania?


Tak, przepisy dopuszczają taką możliwość. Jednak sąd nie ma obowiązku przyjęcia sprawy - jeśli uzna, że właściwy jest inny sąd. Część sądów nie przyjmuje takich spraw i przekazuje je do sądów odpowiednio w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu czy Katowicach, a to znacznie wydłuża postępowanie.
Aktualnie nie składamy pozwów ze względu na miejsce zamieszkania kredytobiorców.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#3F3H02VD5JF

Czym może zakończyć się proces, jakie są możliwe rozstrzygnięcia?


Oto zasadnicze sposoby, na jakie może zakończyć się postępowanie sądowe:
1) Sąd może uwzględnić powództwo, a więc zasądzić kwotę, której się domagamy i potwierdzić, że umowa nie jest „indeksowana”. Zasądzając kwotę wynikającą z naszych wyliczeń sąd potwierdza także zastosowanie oprocentowania jak w umowie. Takie rozstrzygnięcie sporu jest prawidłowe i dominuje w sprawach, które prowadzimy.
2) Sąd może powództwo oddalić. Stanie się tak wówczas, gdy sąd uzna, że „z umową jest wszystko w porządku”. Takie rozstrzygnięcie sporu jest błędne.
3) Sąd może też próbować umowę zmienić i w miejsce kursów banku wstawić inne kursy. Jest to jednak również rozwiązanie błędne.
4) Sąd może też stwierdzić nieważność umowy (czyli uznać, że nigdy jej nie zawarto). Jest to rozwiązanie prawnie dyskusyjne (przynajmniej w zakresie kredytów indeksowanych), ale również korzystne dla Klienta (eliminuje wszelką „frankowość” razem z całą umową, hipoteką itp.). W praktyce dominuje nie „unieważnianie” umowy (oznaczającej upadek całej umowy), ale „odfrankowienie” (czyli utrzymanie umowy, ale bez jakiegokolwiek CHF od samego początku).

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#K09G4BRYUUFD

Czy mogę przegrać?


Oczywiście, że można przegrać, czyli - w przypadku spraw o odfrankowienie - wrócić do punktu wyjścia (do stanu obecnego). Ryzyko porażki należy brać pod uwagę przy podejmowaniu każdej aktywności, również takiej, która kończy się wygraną.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#5WG3GHJE7LIK

Jakie są koszty Klienta w przypadku przegrania sprawy w I oraz w II instancji?


Praktycznie nie ma możliwości przegrania sprawy w pierwszej instancji w tym sensie, że Kancelaria w takim wypadku złożyłaby apelację i sprawa i tak trafiłaby do sądu drugiej instancji (wyrok sądu pierwszej instancji nie uprawomocniłby się).
W przypadku zaś przegrania sprawy w drugiej instancji nie odzyskuje się opłat sądowych oraz opłaty skarbowej, natomiast prawnikowi banku trzeba zapłacić tzw. stawkę minimalną (zobacz to pytanie). Jeśli uiszczono zaliczkę na biegłego (zobacz to pytanie) również ona nie jest odzyskiwana.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#4G3GHD3KJS

Od czego zależy wynik procesu?


Jest to zagadnienie, o którym każdy prawnik procesowy mógłby pisać niekończące się eseje – a każdy esej byłby odmienny. Procesualiści są jednak zgodni, że najważniejszymi czynnikami w procesie są (mowa oczywiście o czynnikach niezależnych od radcy prawnego/adwokata): jakość warsztatu prawniczego danego sędziego, organizacja pracy danego sądu oraz poziom zaangażowania naszego przeciwnika (konkretnego mecenasa banku).

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#4H39VHWJHNS

Czy banki mają wpływ na sądy?


Banki starają się wpływać na sądy pozaprawniczą narracją medialną oraz wypowiedziami tzw. „ekspertów” i oczywiście swoich lobbystów. Nieraz przyjmuje to formę groteskową.
Najczęściej narracja sprowadza się do tezy, że „bank złapany na łamaniu prawa nie powinien ponosić kary, bo to bank”. Równolegle lobbyści przekonują, że „frankowicz” to nie człowiek pracowity i sumienny, wmanewrowany w nieuczciwy produkt finansowy, ale współczesne wcielenie kułaka, spekulanta i szkodnika.
Korzystne dla kredytobiorców wyroki dowodzą, że znaczna część sądów jest odporna na tego typu zabiegi.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#4HW3JB0QJF

Czy mogę zaprzestać płacenia rat?


Zaprzestanie regulowania bieżących płatności wobec banku jest jedną z możliwych strategii, choć nie sposób uniknąć komentarza, że to banki swoją postawą po prostu zmuszają część konsumentów do obrania właśnie takiej drogi. Wynika to z faktu, że banki często „idą w zaparte” nawet w jaskrawo zawinionych przez siebie sytuacjach.
Strategia ta opiera się głównie na założeniu, że i tak istnieją nadpłaty, więc przez długie miesiące, a czasami nawet przez lata bank nie powinien już od nas niczego otrzymywać.
W dalszej kolejności kredytobiorca spodziewa się wypowiedzenia umowy kredytu (które jest zwykle bezpodstawne, gdyż nie istnieje zaległość: przeciwnie, istnieje nadpłata) oraz spodziewa się pozwu ze strony banku, po którym następnie odpiera żądania banku. Jest to dla banku uciążliwa ścieżka, wymagająca dużych nakładów pracy, z perspektywą zakończeniu sporu po wielu latach i bez pewności uzyskania korzystnego wyroku. Dla kredytobiorcy zaś szansa na znaczną akumulację kapitału przez kilka lat i stworzenie warunków do negocjacji z bankiem (którego główną działalnością nie jest przecież prowadzenie wieloletnich sporów). Czasami bowiem bank dostrzega konsumenta wyłącznie wtedy, gdy ten stwarza mu jakiś problem do rozwiązania.
Decyzja o wyborze tej ścieżki powinna być podjęta po spotkaniu i konsultacji z prawnikiem naszej Kancelarii, albowiem istnieje szereg zależności pomiędzy różnymi strategiami, a część z nich wzajemnie się wyklucza. Zazwyczaj rekomendujemy dalsze płacenie bankowi zawyżonych rat, aby odzyskać je w przyszłości wraz z odsetkami (po korzystnym wyroku sądowym).


DŁUGOŚĆ POSTĘPOWANIAhttp://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#9C45TWJGN02

Ile jest instancji sądowych? Czy bank może zaskarżyć wyrok do Sądu Najwyższego?


W pierwszej instancji rozstrzyga sąd rejonowy, w drugiej sąd okręgowy. I na tym kończy się postępowanie. Co do zasady – w sprawach prowadzonych przez naszą Kancelarię - bank nie ma możliwości zaskarżenia orzeczeń do Sądu Najwyższego.
W 2016 roku Sąd Najwyższy dwukrotnie wypowiedział się na temat klauzul abuzywnych w umowach „frankowych”. Uważamy, że nie ma już potrzeby, by wypowiadał się ponownie.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#592FJ21GJS

Jak długo może trwać postępowanie?


W odróżnieniu od zwykłych procesów, w sprawach o „odfrankowienie” długość postępowania – paradoksalnie - nie ma aż takiego znaczenia, gdyż:
1) każda comiesięczna rata płacona bankowi w trakcie procesu w rzeczywistości generuje nadpłatę (którą bank powinien w przyszłości zwrócić);
2) bank powinien w przyszłości zapłacić kredytobiorcy ustawowe odsetki od każdej nadpłaty, które naliczają się przez cały czas procesu;
(oczywiście o ile na końcu procedury pojawi się korzystny wyrok).

Nikt nie jest w stanie przewidzieć długości postępowania sądowego. Za wcześnie też na prowadzenie statystyk, gdyż zdecydowana większość procesów dotyczących tzw. „odfrankowienia” (wszczętych przez nas lub przez inne kancelarie) jeszcze trwa (choć już w drugiej instancji).
Na bazie dotychczasowych doświadczeń przypuszczamy, że procesy w tych sprawach będą trwać średnio 2 lata w pierwszej instancji oraz 1 rok w drugiej instancji. Z perspektywy Kredytobiorcy, a także z naszej perspektywy (szczególnie z uwagi na nasze koszty utrzymania sprawy w czasie), to dość długo. Jednakże w relacji do okresu kredytowania (zazwyczaj 30 lat), to jest relatywnie krótki czas. A to i tak wielokrotnie krócej, niż pozwy zbiorowe (których nie prowadzimy). W każdym jednak razie lepiej by sąd rozpoznał sprawę wnikliwie, niż tylko szybko.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#03H02JCJ4

Ile może być rozpraw w pierwszej i w drugiej instancji?


Nie ma sztywnych reguł, ale praktyka pokazuje, że najczęściej są to 1-4 rozprawy w pierwszej instancji. Nasz dotychczasowy, na szczęście odosobniony „rekord” to 7 posiedzeń, ale przynajmniej sprawa zakończyła się korzystnie dla Klienta. W drugiej instancji najczęściej odbywa się jedna lub dwie rozprawy.

Warto wiedzieć: Ilość rozpraw najczęściej zależy od tego, czy sąd chce przesłuchać świadków oraz ilu tych świadków jest. Zależy także od tego czy sąd chce przesłuchać powoda, czy też nie. To właśnie składanie zeznań przez różne osoby w praktyce najbardziej wydłuża postępowania sądowe, ponieważ osoby te sąd musi wzywać, czasami osoby te nie stawiają się, czasami popełniane są błędy w wezwaniach (pomyłki w adresach, nazwiskach) np. Generalnie im mniej dowodów, a zwłaszcza świadków, tym szybszy proces i mniej rozpraw. Kancelaria nie wnosi o przesłuchiwanie świadków i stron, a wręcz sprzeciwia się ich słuchaniu, gdy wnosi o to bank.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#39F2GBN90W3H

Czy sprawa ma szansę zakończyć się w pierwszej instancji?


Tak. Jeszcze niedawno był to scenariusz powszechnie uważany za mało prawdopodobny, ale pierwszy prawomocny wyrok w Polsce (sprawa przeciwko Santander Consumer Bank S.A.) uzyskany przez naszą Kancelarię zakończył się właśnie w pierwszej instancji (bank nie odwołał się).
Wydaje się, że jest kwestią czasu, kiedy banki szerzej będą przyjmowały taką strategię.AKTYWNOŚĆ KLIENTA
http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#55CUFOGVYGN

Czy po zawarciu umowy z Kancelarią Klient będzie musiał być obecny na rozprawach, czy tylko będzie na nich pełnomocnik?


Na sali rozpraw, w pozwie oraz we wszelkich pismach procesowych to my Państwa zastępujemy.
Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której sąd wezwie powoda na rozprawę celem jego przesłuchania. Nie w każdym postępowaniu ma to miejsce. Nie zawsze też wezwanie na rozprawę oznacza rzeczywistą konieczność pojawienia się w sądzie. Te kwestie zależą od konkretnej sprawy i są oceniane indywidualnie.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#83g3f2aud26x

Czy będę musiał opiniować pisma procesowe, które będą sporządzane przez Kancelarię w trakcie procesu?


Absolutnie nie. Byłoby to nielogiczne - wszak Kredytobiorca zwykle nie posiada specjalistycznej wiedzy w tym zakresie (gdyby Kredytobiorca taką posiadał wiedzę wszcząłby postępowanie samodzielnie). A poza tym byłoby nieefektywne – czas przeznaczony przez prawnika na tłumaczenie Klientowi zawiłości prawno-strategicznych powodowałby skrócenie czasu przeznaczanego na prowadzenie spraw. Założenia strategii przedstawiamy na etapie omawiania warunków współpracy.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#934HJJH90TGJ

Czy będę informowany na bieżąco o postępach dotyczących prowadzenia sprawy?


Sprawy dotyczące klauzul abuzywnych mają charakter ściśle prawny. Nie ma tu – tak typowych na przykład w telewizyjnych serialach prawniczych – nagłych zwrotów akcji, odkrywania przełomowych dowodów itp. Dlatego zasadniczo Kancelaria przedstawia informację o przebiegu sprawy na życzenie Klienta (najlepiej kierowane drogą mailową), natomiast niezależnie od tego informujemy o konieczności pojawienia się Klienta w sądzie, powołaniu biegłego i oczywiście o treści wyroków.


PO WYROKUhttp://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#9TG9T6FIO

Jeśli uzyskam wyrok sądowy nakazujący bankowi zwrot moich nadpłat (zawyżonych rat), to czy bank może nie oddawać tych nadpłat, zaliczając je na poczet moich przyszłych wpłat?


Nie, takie działanie co do zasady jest niedopuszczalne.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#8G0H3KYS

Jakie oprocentowanie ma kredyt po wyroku?


Postępowanie „o odfrankowienie” w ogóle nie dotyczy tematyki oprocentowania. W związku z tym w przypadku wydania korzystnego wyroku pozostaje ono takie, jak w umowie kredytu.
W szczególności nie istnieje podstawa prawna do tego, by sąd zamienił LIBOR na jakiś inny wskaźnik (banki w obliczu przegranej zazwyczaj domagają się wstawienia do umowy WIBOR, co jest bezpodstawne). Podobnie nie istnieje podstawa prawna by sąd regulował okres kredytu, ubezpieczenia, prowizje, dzień płatności raty i wszelkie inne, zgodne z prawem postanowienia.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#39VJ20BJW

Czy bank dobrowolnie wykona wyrok?


W zakresie kwoty wskazanej w pozwie dobra wola banku nie ma znaczenia. W razie zwłoki banku w zapłacie, należność ściągnie komornik.

Pozostałą część należności przysługujących Kredytobiorcy (tą niewskazaną w pozwie) bank powinien zwrócić Kredytobiorcy wraz z dodatkowo naliczonymi odsetkami. Bank powinien równieź przedstawić poprawiony harmonogram spłat (jak dla kredytu w złotych) wskazując poprawną kwotę zadłużenia (niskiego - tj. odpowiadającego prawu).

Jeśli bank będzie postępował nieracjonalnie, można wytoczyć kolejne powództwo, tym razem już o znaczne kwoty, z powołaniem się na prawomocny wyrok (w którym uprzednio sąd wiążąco ustalił, że umowa nie ma elementu walutowego).

Prawomocny wyrok kreuje tzw. powagę rzeczy osądzonej, dlatego ewentualny drugi proces powinien być krótki i uproszczony do minimum - Sąd Najwyższy wielokrotnie wskazywał, że ustalenia prawne i faktyczne dokonane w pierwszym procesie rozciągają się na ewentualne kolejne postępowania dotyczące tego samego stosunku prawnego (w naszym przypadku: umowy kredytu lub pożyczki).

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#349VH29GJ3DHL

Czy po prawomocnie zakończonym postępowaniu, będzie konieczność podpisania aneksu z bankiem, w którym klauzule dotyczące CHF zostaną usunięte z umowy kredytu?


Klauzule niedozwolone upadają z mocy samego prawa. Do ich eliminacji z umowy nie jest więc konieczny aneks. Oczywiście zawarcie aneksu nie jest zabronione, lecz w naszej ocenie będzie miał on czysto redakcyjny charakter.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#3G36GSA3569SHT

Czy Kancelaria słyszała o medialnym wyroku z 22 czerwca?


Tak, uzyskaliśmy informacje na temat tego wyroku. Nasz krótki komentarz w materiale video:

O OFERCIE KANCELARIIhttp://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#40GJ0GJEW0NF

Czy za każde stawiennictwo mojego pełnomocnika na rozprawie wymagana jest opłata?


Tak. Każde stawiennictwo wymaga uiszczenia opłaty. Również to, na którym sąd ma jedynie ogłosić wyrok (zdarza się bowiem, że sąd zamiast ogłosić wyrok, otwiera rozprawę na nowo i toczy się ona dalej, a więc konieczna jest obecność przygotowanego mecenasa).
Natomiast dla spraw dotyczących „odfrankowienia” Kancelaria stosuje obniżoną opłatę.

Warto wiedzieć: Każda rozprawa sądowa wymaga czasu na przygotowanie się w skupieniu do niej, wymaga także dojazdu do sądu i oczywiście obecności na samej rozprawie, a następnie czasu na powrót pełnomocnika do Kancelarii, odnotowania przebiegu rozprawy oraz zaplanowania kolejnych czynności w sprawie stosownie do przebiegu rozprawy. Bardzo często rozprawy nie rozpoczynają się o zaplanowanych godzinach i do czasu przygotowania się do rozprawy oraz samej rozprawy dochodzi jeszcze czas, który pełnomocnik musi poświęcić na oczekiwanie. Zdarza się, że oczekiwanie trwa dwie, trzy godziny, a nawet dłużej. Dlatego nawet krótka - na przykład półgodzinna rozprawa - w istocie zajmuje prawnikowi znacznie więcej czasu.

Z praktyki: Zdarza się, szczególnie w sądach poza Warszawą, że rozprawy wyznaczane są we wczesnych godzinach (na przykład na 8:30 w Gdańsku). W takich przypadkach mecenas prowadzący sprawę wyrusza do sądu czasami nawet o trzeciej nad ranem (z marginesem bezpieczeństwa na nieprzewidziane zdarzenia drogowe). Najbardziej dokuczliwe są przypadki, gdy prawnik spędza wiele godzin w samochodzie tylko po to, by na miejscu okazało się, że np. nie stawił się świadek i rozprawa jest odraczana, bez posunięcia sprawy do przodu. Tego typu rozprawa wyłącza wykwalifikowanego prawnika-specjalistę ze wszelkich innych czynności na kilkanaście godzin, co dla Kancelarii jest ogromnym obciążeniem.


http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#0G8G7FJGF6F

Czy oprócz kosztów wymienionych w ofercie, będą mnie (potencjalnego Klienta Kancelarii) czekać jakieś dodatkowe opłaty, związane z prowadzeniem sprawy?


Tak, ale z uwagi na przyjętą strategię procesową (umiarkowana kwota, której dochodzimy pozwem) koszty te są bardzo niskie, a z punktu widzenia celu procesu – pomijalne.
W postępowaniu ugodowym uiszczają Państwo opłatę sądową wynoszącą 300 złotych (Kancelaria wskazuje mailowo dane do przelewu, w tym rachunek sądu) oraz opłatę skarbową od pełnomocnictwa, wynoszącą 17 lub 34 złotych (Kancelaria wskazuje mailowo dane do przelewu, w tym rachunek właściwego urzędu gminy).

W postepowaniu docelowym (pozew o zapłatę), następującym po postępowaniu ugodowym, są to dwie opłaty: opłata sądowa od pozwu (5% kwoty żądanej od banku, ale nie więcej niż 1.000 złotych) oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa dla prawnika (sztywna opłata w wysokości 17 lub 34 złotych). W praktyce opłata sądowa najczęściej nie przekracza 50 – 100 złotych.
Pierwszą opłatę wpłaca się bezpośrednio sądowi (Kancelaria wskazuje mailowo dane do przelewu, w tym rachunek sądu). Drugą: na rachunek urzędu gminy (tutaj również Kancelaria przekazuje mailowo potrzebne dane).
Dodatkowo opłacie podlega jeszcze apelacja, ale tylko wtedy, gdy to my musimy ją złożyć (jeśli składa ją bank, płaci bank). Apelacja podlega takiej samej opłacie jak pozew (czyli 5% kwoty objętej apelacją, ale nie więcej niż 1.000 złotych), a jeśli np. opłata sądowa od pozwu wynosiła 100 zł, to opłata od apelacji też wyniesie 100 zł.
* * *
Podobnie wygląda kwestia tak zwanych stawek minimalnych, czyli kosztów prawnika banku. Ponosi się je tylko, gdy sprawę przegra się w obydwu instancjach. Te koszty zależą od kwoty pozwu, ale - dzięki naszej strategii procesowej – są one symboliczne (np. za pierwszą instancję mogą wynieść 90 – 270 złotych).
* * *
Jedynym istotnym kosztem, który może się pojawić w trakcie procesu jest koszt biegłego.
Jak w każdym procesie cywilnym tak i tutaj na powodzie spoczywa obowiązek udowodnienia kwoty, która jest wskazana w pozwie. Nie wystarczy twierdzić, że jest ona należna. Należy tę kwotę udowodnić. Dlatego każdy pozew „o odfrankowienie” zawiera elementy rachunkowe (w tym tabelaryczne) oraz dokładny opis algorytmu, wynikającego z umowy kredytu, a przyjętego do obliczeń. Zdarza się, że sąd sięga do biegłego, aby wyliczenia te potwierdzić (nie każdy sąd czuje się pewnie w sprawach rachunkowych).
Wówczas powstaje konieczność uiszczenia zaliczki na biegłego, która najczęściej wynosi ok. 600 – 1.000 złotych.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#983HV92HHFS

Co to jest stawka minimalna? Jaka jest jej wysokość?


Stawka minimalna to ryczałtowe wynagrodzenie prawnika (ale tylko radcy prawnego oraz adwokata), które przysługuje mu od pokonanego w sądzie przeciwnika.
Jej wysokość określa Minister Sprawiedliwości w rozporządzeniu. Aktualnie – od 27 października 2016 r. – stawki te zostały przez Ministra obniżone o 25%.
Stawka minimalna zależy od wartości przedmiotu sporu, czyli – upraszczając – od tego, jakiej kwoty domagano się w pozwie. Dla spraw do 500 złotych wynosi ona 90 złotych.
Dla spraw powyżej 500 złotych do 1.500 złotych wynosi ona 270 złotych.
Dla spraw powyżej 1.500 złotych do 5.000 złotych wynosi ona 900 złotych.

Są to stawki minimalne za postępowanie pierwszoinstancyjne. W postępowaniu przed sądem drugiej instancji stawki wynoszą połowę stawek, które wskazano powyżej.

http://mazuriwspolnicy.pl/pytania-indeksowane/#49BJ29GVJS

Dlaczego sprawy „o odfrankowienie” nie można połączyć w jeden proces z odzyskaniem składek UNWW (dotyczy mBanku i Banku Millennium)?


Formalnie nie ma przeszkód, aby sprawa dotyczyła kilku klauzul abuzywnych z jednej umowy. Jednak ma to wiele wad praktycznych, które przemawiają przeciwko takiej strategii.

Warto wiedzieć: Pozew „o odfrankowienie” oraz pozostałe pisma procesowe są dokumentami bardzo obszernymi. Pozew o zwrot składek UNWW również jest obszerny (podobnie jak dalsze pisma). Wplatanie do procesu „o odfrankowienie” dodatkowych wątków (jak UNWW) zdecydowanie nie sprzyja przejrzystości materiału, nad którym pracuje sąd. Uważamy, że sądom należy z zasady ułatwiać pracę w takich sprawach. Łączenie kilku wątków pracę tę utrudnia. Po wtóre sprawy „o odfrankowienie” zwykle trwają znacznie dłużej (pojawiają się w nich na przykład biegli sądowi, których nigdy nie ma w sprawach o zwrot składek UNWW). Połączenie kilku wątków oznaczałoby znacznie wolniejsze rozpoznawanie sprawy w zakresie składek UNWW.
przewalutowanie kredytu wyrok orzeczenie I C 145/16, IC 145/16, IC145/16, wyrok świecie orzeczenie odfrankowienie VI C 352/16, VIC 352/16, VIC 1713/15 VI C 1713/15 kancelaria
Mazur i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp.k.   Aleja Róż 12 lok. 6   00-556 Warszawa   KRS 0000387020